Projecten waarin wordt samengewerkt tussen de verschillende parochies, moeten de kracht van de federatie worden. Door gezamenlijk op te treden ontstaat er een nieuw elan, een bredere basis en kunnen we samen meer betekenen voor elkaar en voor de samenleving.

 

Project Huwelijksvoorbereiding

 

Ja, er worden nog steeds kerkelijke huwelijken gesloten. Wij hebben zelfs de indruk dat de vraag toeneemt.

 

Het Sacrament van het huwelijk is een persoonlijk sacrament, is teken van Gods liefde en geeft als werkzaam teken tevens de kracht aan gehuwden om in eenheid hun belofte van liefde en trouw gestand te doen.

 

Een paar maal per jaar starten (verplichte) voorbereidinggesprekken onder leiding van een van de pastores. Hierbij ontmoeten de stellen elkaar die dit sacrament willen ontvangen. Tijdens deze bijeenkomsten zullen diverse vragen aan bod komen en de nodige voorbereidingen worden getroffen (o.a. invullen van de benodigde formulieren). Het huwelijk vindt plaats op de locatie die het bruidspaar zelf heeft gekozen en met de pastor van hun keuze. 

 

 

Project Vormsel

 Geloof je? Of geloof je het wel?!

 

In deze tijd, als jong volwassene, openlijk toegeven dat je gelooft daar is best moed voor nodig. De meeste jongeren geloven wel, maar daarvoor uitkomen en er actief wat mee doen, dat is nog iets heel anders. Als je er dan toch actief of bewuster wat mee wil doen, is het goed om daar af en toe hulp, advies en kracht voor te vragen.

 

Het H. Vormsel is een sacrament (een teken of gave) dat je krijgt en mag vragen. In feite bevestig je daarmee heel bewust dat je gedoopt bent. Je krijgt de kracht van de H. Geest. De sterkte van de heilige Geest helpt je om in het dagelijkse leven in woord en daad méér te lijken op Jezus. Durf jij die kracht te vragen?! Durf jij te geloven?! Of... geloof je het wel?

 

Voorbereiding

Bij een bewuste keuze hoort ook dat je weet waarvoor je kiest en moet je er op voorbereid worden. Wij bereiden je er op voor in een aantal (verplichte) bijeenkomsten.

 

Vormsel in november, opleiding start september

Het Vormsel is een gezamenlijk project van de parochies behorende tot de R.K. Federatie H. Maria Magdalena. In november wordt het vormsel toegediend in een van de parochiekerken van de federatie.

De voorbereidingsbijeenkomsten worden gesplitst in twee groepen. De ene groep is voor kinderen van 12 t/m 15 jaar en de andere groep is voor jong volwassenen van 16 en 17 jaar.

Afhankelijk van het aantal kandidaten, leeftijdsverdeling en de parochiekerk waartoe ze behoren, wordt gekeken wat de meest geschikte voorbereidinslocatie(s) is/zijn.

 

 

Project Doop Volwassenen

 

Als volwassene kies je er heel bewust voor om gedoopt te worden. Dit proces van bewustwording, het in de gemeenschap van gelovigen opgenomen willen worden, vraagt om begeleiding. Met deze begeleiding (catechese) weet je waar je aan begint en wordt je samen met anderen goed voorbereid om deze stap te zetten.

 

De voorbereiding/catechese geschiedt onder leiding van één van de pastores. Gezamenlijk doorlopen de cathechumenen (doopleerlingen) de voorbereiding.

De doop en de (verplichte) voorbereiding zijn dus geen vrijblijvend gebeuren. We vragen echt je inzet. Zo is één van de verplichte onderdelen van de voorbereiding de uitverkiezing tot het doopsel. Dat is een toelatingsplechtigheid door de bisschop van alle doopkandidaten in zijn bisdom. Deze plechtigheid vindt plaats in de kathedraal.

 

En dan volgt er een indrukwekkend gebeuren tijdens de viering van de Paaswake: het kwaad wordt afgezworen, het geloof wordt beleden, de uitverkorene wordt feitelijk gedoopt, daarna gevormd en uitgenodigd tot de viering van de eucharistie. Met andere woorden: een volwassene die volmondig “ja” zegt ten overstaan van de hele gemeenschap en wordt door dezelfde gemeenschap  opgenomen.

De doop wordt in de eigen parochiekerk toegediend.

 

 

Project Diaconale samenwerking

 

Een project in opbouw. De diverse diaconale groepen ontmoeten elkaar regelmatig en wisselen ervaringen uit. Daarnaast ontwikkelen zij federatie brede initiatieven.

 

Tebbie is een breed gedragen federatief project en is

bedoeld voor moeders en baby’s die in een moeilijke situatie verkeren. Het project biedt ondersteuning in de vorm van babyspulletjes, -kleding, informatie en waar nodig verwijzing naar instanties. Wilt u meer weten over Tebbie, klik op de afbeelding. 

 

 

IPCI

Binnen de federatie was maar één parochie met een PCI.

Deze Parochiële Charitatieve Instelling is eind 2015 "omgebouwd" naar een Federatieve Charitatieve Instelling, een zogenaamde IPCI (Interparochiële Charitatieve Instelling). Wilt u meer weten over de IPCI H. Maria Magdalena, klik dan op het logo of bovenin op < IPC >.