IPCI H. Maria Magdalena

 

Wat is de IPCI?

De Inter ParochiŽle Caritas Instelling, ook wel IPCI genoemd, is in 2015 opgericht. De IPCI is werkzaam in het Federatiegebied, te weten: Rotterdam-Zuid, Ridderkerk en Barendrecht. Dit is een zelfstandige instelling met een nauwe band met de federatie.

 

Het omzien naar zwakkeren in onze samenleving is een kerntaak van de kerk.

 

De IPCI probeert daar concreet vorm aan te geven door materiŽle hulp en andere ondersteuning te geven aan mensen in nood. Daarnaast ondersteunt de IPCI diaconale projecten binnen de federatie en wil zij diaconale initiatieven bevorderen.

 

Wat is het doel van de IPCI?

De IPCI probeert mensen te helpen die, door wat voor reden dan ook, tijdelijk in acute financiŽle nood terecht zijn gekomen. Soms gebeurt deze hulp in de vorm van (gedeeltelijke) geldelijke ondersteuning. In ieder geval schenken wij aandacht er aan en kunnen wij helpen bij het doorverwijzen naar andere instanties.

Wij hebben niet de pretentie dat we in alle gevallen hulp kunnen bieden, maar we kunnen wel meedenken met de hulpvrager. Samen kunnen we dan wellicht meest acute nood oplossen.

 

De IPCI wil ook bijdragen aan lokale (parochiŽle) diaconale projecten en groepen. De IPCI zet zelf geen projecten of activiteiten op, maar wil dit soort initiatieven wel financieel ondersteunen.

 

Hoe werkt de IPCI?

Om in aanmerking voor ondersteuning te komen, dient een aanvraag te worden ingediend. Deze aanvraag wordt zorgvuldig bekeken en beoordeeld door het bestuur van de IPCI.

Om tot een goed besluit te komen, zal met de aanvrager altijd een gesprek gehouden worden om de financiŽle situatie in kaart te brengen. Gelijk wordt dan gekeken of er misschien een ander vangnet is waar de hulpvraag (geheel of gedeeltelijk) thuishoort. Indien dat nodig is, zullen wij de aanvrager helpen bij het leggen van het contact bij deze andere instelling.

 

Als besloten wordt dat de hulpvraag terecht is en er geen andere instantie/instelling is die kan helpen (of slechts gedeeltelijk kan helpen) dan zal de IPCI overgaan tot een financiŽle ondersteuning. Deze ondersteuning zal zoveel mogelijk in natura geschieden. Dat wil zeggen de IPCI betaalt bijvoorbeeld een rekening of zorgt voor vervanging van een noodzakelijk huishoudelijk apparaat.

 

Wat kunt u als parochiaan doen?

Mensen die in financiŽle nood verkeren, lopen daar in de regel niet te koop mee. U bent de ogen en oren van de IPCI. Kent u iemand, of komt u iemand tegen die in nood verkeert dan kan de IPCI mogelijk iets betekenen. U kunt deze persoon dan in contact met ons brengen. Natuurlijk gebeurt dat op uiterst vertrouwelijke basis.

 

Maar u kunt als parochiaan nog meer doen!

De IPCI H. Maria Magdalena beschikt, als jonge instelling, niet over uitgebreide fondsen. Wij zijn afhankelijk van giften, donaties en collectes om de kas een beetje gevuld te krijgen.

Uw bijdrage is daarom altijd van harte welkom!

 

Uw bijdrage(n) kunt u overmaken naar:

NL32 INGB 0007 2699 82 t.n.v. IPCI H. Maria Magdalena o.v.v. gift t.b.v. IPCI

 

P.S. uw bijdrage wordt als gift aangemerkt en kunt u mogelijk aftrekken bij uw belastingaangifte.